Skip to main content

Zważywszy, że AVANT zajmuje się kompleksową realizacją kampanii reklamowych na rzecz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż towarów lub usług w szczególności w kategorii “beauty”, “fashion”, “ lifestyle” z wykorzystaniem m.in. artystycznych wykonań i/lub wizerunku twórców i/lub utrwalonych w utworach audiowizualnych przygotowanych i/lub zaaranżowanych przez AVANT, publikowanych we wszelkich dostępnych platformach transmisyjnych zgodnie z umową między AVANT a  Zleceniodawcą i/lub Zamawiającym. Strony ustalają co następuje:

 

 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zrealizowanie kampanii reklamowej według pomysłu AVANTa z uwzględnieniem wytycznych Zleceniodawcy. Z uwagi na czasochłonność przygotowania koncepcji materiałów dla Zleceniodawcy, wszelkie zmiany założeń  dotyczących sposobu przedstawienia produktu w ramach niniejszej umowy wymagają uprzedniej akceptacji AVANTa. W przypadku zmiany wytycznych przez Zleceniodawcę, AVANT zastrzega sobie prawo do zmiany Wynagrodzenia oraz zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy.
 2. Zleceniodawca ma świadomość i wyraża zgodę na to, by AVANT zlecił “podwykonanie” części lub całości Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim celem prawidłowego wykonania niniejszej umowy, w tym influencer(k)om, model(k)om, aktor(k)om, piosenkarzom/piosenkarkom, innym artyst(k)om, wykonawcom (zwanym dalej “Twórcom”) lub ich agentom, pośrednikom, pełnomocnikom itp. itd.
 3. AVANT oświadcza, że na podstawie odrębnych umów jest uprawniony do zaciągnięcia zobowiązań w niej określonych, w tym do zapewnienia wykonania Przedmiotu Umowy. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, że wyłącznie AVANT i Zleceniodawca i/lub Zamawiający są stronami Umowy.
 4. Przedmiot Umowy stanowi Kampania Reklamowa przeprowadzana zgodnie z Załącznikiem nr 1. Zakres publikacji w ramach Kampanii Reklamowej zdefiniowany został w pkt. 3 ww. załącznika i obejmuje wybrane rodzaje lokowań (definicje poniżej):
  1. jedno (1) zdjęcie przeznaczone do publikacji w formie postu na tablicy (wall) na Platformie Instagram (zwane dalej “1 Post”);
  2. minimum dwa (2) zdjęcia zdjęcie przeznaczone do publikacji jako jeden post na tablicy (wall) na Platformie Instagram (zwane dalej “1 Carrousel Post” lub “1 Post karuzela”);
  3. jedno (1) wideo przeznaczone do publikacji w formie reels w zakładce reels/i dodatkowo na tablicy (wall) na Platformie Instagram (zwane dalej “1 Reels” lub “1 rolka”);
  4. trzy (3) wideo (“klatki”) każda o maksymalnej długości 30 sekund przeznaczone do publikacji jedno po drugim stanowiące łącznie jedną sekwencję “Stories” na Platformie Instagram w formie Stories (zwane dalej “1 IGS”);
  5. jedno (1) wideo (“klatka”) o maksymalnej długości 30 sekund przeznaczone do publikacji na Platformie Instagram w formie Stories publikowane w dniu następującym po publikacji 1 IGS (zwane dalej “1 Reminder”);
  6. jedno (1) wideo (“klatka”) maksymalnej długości 30 sekund przeznaczone do publikacji na Platformie Instagram w formie Stories publikowane w dniu poprzedzającym publikację 1 IGS (zwane dalej “1 Teaser”);
  7. jedno (1) wideo o maksymalnej długości 60 sekund przeznaczone do publikacji na Platformie TikTok (zwane dalej “1 TT”);
  8. jedno (1) wideo o minimalnej długości 5 minut przeznaczone do publikacji na Platformie YouTube (zwane dalej “1 YT”);
  9. jedno (1) wideo o maksymalnej długości 60 sekund przeznaczone do publikacji w formie Shorts na Platformie YouTube (zwane dalej “1 YT Shorts”).
 5. Sposób realizowania Kampanii Reklamowej przez AVANT obejmuje:
  1. zaaranżowanie utworów audiowizualnych z utrwalonymi wizerunkiem i/lub artystycznymi wykonaniami Twórcy/ów);
  2. zapewnienie publikacji ww. utworów audiowizualnych (określonych w dalszej części umowy jako Materiały) na Platformach;
  3. udzielenie Zleceniodawcy zgód na korzystanie z Materiałów zgodnie z warunkami niniejszego PZ przez AVANT.
 6. Avant i Zleceniodawca i/lub Zamawiający (zwane dalej łącznie „Stronami”) są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, do których będą miały dostęp w związku z wykonywaniem Umowy. Za informacje poufne uważa się wszystkie informacje uzyskane przez Stronę od drugiej Strony niezależnie od formy w jakiej zostały przekazane lub są przechowywane, otrzymane przez Stronę od drugiej Strony w związku z wykonywaniem Umowy, w jakichkolwiek dokumentach i danych, o ile w trakcie nie zostaną one wyraźnie oznaczone jako jawne, w tym warunki Umowy (Informacje Poufne). Strony zobowiązują się korzystać z Informacji Poufnych wyłącznie w związku z wykonaniem Umowy oraz wyłącznie w takim zakresie, zachować ich poufność oraz nie ujawniać ich osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, jak również zabezpieczyć uzyskane Informacje Poufne przed dostępem osób nieupoważnionych w takim samym stopniu, w jakim druga Strona chroni swoje własne informacje poufne o podobnym charakterze.  Strony są zwolnione z obowiązku zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jest wymagany dla celów prowadzenia postępowania sądowego lub innego rodzaju postępowania prawnego lub jest niezbędny do prawidłowego wykonania Umowy. Każda ze Stron jest uprawniona do ujawnienia Informacji Poufnych Wykonawcy w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa powyżej, obowiązuje przez okres 5 (pięciu) lat od dnia podpisania niniejszej Umowy.
 7. AVANT  zastrzega, że w przypadku oznaczeń reklamowych na platformie TikTok materiał może zostać ukryty przez platformę TikTok, a w następstwie przeniesiony do zakładki z materiałami reklamowymi.
 8. Zleceniodawca zobowiązuje się do dokonywania wszelkich uzgodnień związanych z realizacją postanowień niniejszej Umowy, wyłącznie za pośrednictwem Producenta. Wyłączność Producenta dotyczy negocjowania i/lub zawierania wszelkich nowych umów z podwykonawcą, a także aneksów lub porozumień do niniejszej Umowy, zmian w niniejszej Umowy niezależnie od przedmiotu lub  zakresu lub formy (również ustnej), wynagrodzenia, czasu obowiązywania Umowy.
 9. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikające lub związane z Umową będą rozstrzygane polubownie a w razie braku porozumienia – przez sąd właściwy dla adresu siedziby Producenta.
 10. Wszelkie zmiany umowy zawierane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 11. Umowa sporządzona jest w formie elektronicznej z podpisem złożonym w formie elektronicznej albo złożonym na wydruku i zeskanowanym. Strony potwierdzają, że tak podpisane umowy są wiążące i nie wymagają innej formy potwierdzenia.
 12. Zleceniodawca oświadcza i gwarantuje, iż osoba wskazana do podpisania niniejszej Umowy w imieniu Zleceniodawcy jest właściwie umocowana do zawarcia niniejszej Umowy.